Projekt „Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym” organizowany jest w ramach programu Erasmus+ (Akcja 1: Mobilność edukacyjna) i finansowany z środków Unii Europejskiej.

Czas trwania projektu: od 01.12.2020 do 30.11.2022 (2 lata)

Numer umowy: 2020-1-PL01-KA101-079199

Kwota dofinansowania: 60 473,00 EURO

Beneficjent: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie

Organ prowadzący: Gmina Olsztyn

Główne cele projektu:

Cel główny:

- podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania języków obcych oraz przedmiotów nauczanych w języku angielskim w oddziałach dwujęzycznych i oddziałach z maturą międzynarodową

Cele szczegółowe:

- lepsza znajomość języka angielskiego wśród kadry, zwłaszcza nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych i IB

- lepsza znajomość i umiejętność zastosowania nowoczesnych metod nauczania, takich jak TIK, CLIL, metoda projektu

- większa umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela, zwłaszcza w zakresie wykorzystania tablicy multimedialnej, smartfonów, aplikacji, prezentacji multimedialnych, video, umiejętności wyszukiwania informacji w intrenecie, pracy w chmurze

- lepsza znajomość zasad funkcjonowania i metod nauczania w programie IB

- poprawa wyników z egzaminów maturalnych z języków obcych na poziomie rozszerzonym

- osiągnięcie wysokich wyników z matury międzynarodowej

- osiągnięcie wysokich wyników z matury dwujęzycznej z języka angielskiego w klasach dwujęzycznych

- nawiązanie trwałej współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

- większa motywacja i satysfakcja z pracy

- podniesienie europejskiego wymiaru szkoły

- poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, a tym samym podniesienie prestiżu placówki

- zdobycie certyfikatów i dokumentów Europass Mobilność

- zwiększenie świadomości międzykulturowej

W czasie trwania projektu zaplanowano 32 mobilności, w tym 12 mobilności typu job shadowing (obserwacja zajęć w szkołach partnerskich w Wielkiej Brytanii, Austrii i Chorwacji), 8 kursów językowych i 12 kursów metodycznych.

Rekrutacja uczestników projektu odbyła się we wrześniu 2020 roku.