REGULAMIN REKRUTACJI

UCZESTNIKÓW PROJEKTU (MOBILNOŚCI)

REALIZOWANEGO W RAMACH AKCJI ERASMUS+

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

W SEKTORZE EDUKACJA SZKOLNA

Numer wniosku: 2020-1-PL01-KA101-079199

Tytuł: Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym

Czas realizacji: 01.12.2020-30.11.2022 (24 miesiące)

 

 • § 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w mobilnościach projektu: Nowoczesne nauczanie języków obcych i w języku obcym”, finansowanego ze środków programu „ERASMUS+”.
 2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt międzynarodowego szkolenia umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje zostaną włączone do strategicznego rozwoju szkoły, co usprawni proces dydaktyczny.
 • § 2

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie wybrane spośród nauczycieli, dyrektorów, pracowników obsługi i administracji, które:
 • mają motywację do podnoszenia kwalifikacji;
 • są zaangażowane w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów;
 • chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności;
 • deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia;
 1. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz rekrutacyjny oddzielnie na każdy rodzaj mobilności (załącznik nr 1), a następnie przekazać go do komisji rekrutacyjnej w formie papierowej i elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin składania zgłoszeń upływa 30.09.2020 roku.
 • § 3

Szczegółowa procedura rekrutacji

 1. Organizację procesu rekrutacji nadzoruje koordynator projektu, rekrutację przeprowadzi trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od sierpnia do września 2020 roku.
 3. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły oraz w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu (rada pedagogiczna).
 4. Komisja rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa. Kryteria uczestnictwa:

1) Udział w rekrutacji wstępnej przeprowadzonej w grudniu 2019 rok  – 2 punkty

2) Właściwe uzasadnienie chęci udziału w projekcie – maks. 5 punktów

3) Opisanie wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce  – maks. 5 punktów

4) Opisanie sposobów dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami  – maks. 5 punktów

5) Prowadzenie zajęć w oddziałach dwujęzycznych (dotyczy job shadowing) – 2 punkty

6) Prowadzenie zajęć w oddziałach z maturą międzynarodową (dotyczy job shadowing) – 2 punkty

 1. W przypadku, kiedy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Komisja rekrutacyjna stworzy listę uczestników szkolenia zagranicznego (kurs językowy, kurs metodyczny, job shadowing) oraz listę rezerwową kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników.
 3. Zostanie przeprowadzona oddzielna rekrutacja na kursy językowe, kursy metodyczne i mobilności typu job shadowing. Komisja rekrutacyjne przygotuje trzy oddzielne listy rankingowe.
 4. Jeden uczestnik może wziąć udział w rekrutacji do maksymalnie dwóch mobilności, jednak kwota dofinansowania kursów nie może przekroczyć 700 euro na uczestnika.
 5. Komisja rekrutacyjna poinformuje kandydatów o wynikach naboru do dnia 09.10.2020.
 6. Do 23.10.2020 każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania do 30.10.2020, w przypadku decyzji pozytywnej, zmiany wyników rekrutacji.
 • § 4

Warunki uczestnictwa w mobilności

 1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez komisję rekrutacyjną.
 2. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej). Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Umowa zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w mobilności.
 3. Rezygnacja uczestnika z udziału w mobilności jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy o odbycie wyjazdu szkoleniowego w ramach Programu „ERASMUS+”.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w mobilności po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków finansowych uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty w całości.
 5. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w mobilności dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.
 6. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków uczestnika (załącznik nr 2).
 • § 5

Organizacja mobilności

Jednym z założeń projektu jest organizacja wyjazdów (mobilności) na kursy językowe, metodyczne oraz wizyty w szkołach partnerskich (job shadowing). 

 1. W projekcie przewidziane są 32 mobilności, w tym 8 kursów językowych, 12 kursów metodycznych i 12 mobilności typu job shadowing.
 2. Wizyta zagraniczna będzie trwała:
 • od 5 do 10 dni szkoleniowych w przypadku kursów
 • 4 dni szkoleniowe w przypadku job shadowing
 1. W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, opłata za kurs).
 2. Planuje się przeprowadzenie mobilności od czerwca 2021 roku do kwietnia 2022 roku. Daty realizacji wizyt zagranicznych uzależnione są od dostępności terminu szkolenia, organizacji roku szkolnego oraz od dostępności biletów lotniczych. Daty te mogą też ulec zmianie ze względu na działanie siły wyższej, jednak wszystkie mobilności muszą odbyć się do końca trwania projektu.

Załączniki do regulaminu rekrutacji:

 1. załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny
 2. załącznik nr 2: Obowiązki uczestnika projektu

Załącznik nr 1

Dane kandydata

Imię i nazwisko

 

Stanowisko

 

Data urodzenia

 

Adres do korespondencji

 

Adres e-mail

 

Numer telefonu

 

Rodzaj mobilności (proszę zakreślić)

kurs językowy

kurs metodyczny

job shadowing

Proszę szczegółowo uzasadnić, dlaczego chciałby Pan / Pani wziąć udział w projekcie.

Liczba punktów

   

Proszę opisać, w jaki sposób zamierza Pan / Pani wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce i jak pomogą one Panu / Pani w codziennej pracy w szkole.

Liczba punktów

   

Proszę opisać, w jaki sposób zamierza Pan / Pani dzielić się wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami szkoły.

Liczba punktów

   

Czy kandydat brał udział w rekrutacji wstępnej?

(wypełnia komisja rekrutacyjna)?

Liczba punktów

   

Czy kandydat prowadzi zajęcia w oddziałach dwujęzycznych?

- dotyczy job shadowing (wypełnia komisja rekrutacyjna)?

Liczba punktów

   

Czy kandydat prowadzi zajęcia w oddziałach z maturą międzynarodową?

- dotyczy job shadowing (wypełnia komisja rekrutacyjna)?

Liczba punktów

   

Wynik postępowania rekrutacyjnego

Suma punktów

   

Podpis komisji rekrutacyjnej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Podpis kandydata: ……………………………………………………………..

Data złożenia wniosku: ……………………………………………………….

Załącznik nr 2

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

PRZED MOBILNOŚCIĄ:

 • Podpisanie umowy i regulaminów
 • Udział w szkoleniu przygotowującym do mobilności
 • Zapoznanie z programem szkolenia / wizyty
 • Udział w spotkaniach z zespołem projektowym
 • Wniesienie opłaty za kurs w wyznaczonym terminie
 • Zorganizowanie transportu i noclegów
 • Wykupienie polisy ubezpieczeniowej zgodnie z wytycznymi
 • Wyrobienie karty EKUZ
 • Posiadanie aktualnego dowodu tożsamości lub paszportu
 • Przygotowanie stosownej dokumentacji
 • Napisanie testu poziomującego (w przypadku kursów językowych)

W TRAKCIE MOBILNOŚCI:

 • Realizacja programu wizyty / kursu zgodnie z programem
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji (karta mobilności)
 • Sprawdzanie kompletności i poprawności otrzymanych dokumentów
 • Realizacja działań upowszechniających
 • Informowanie koordynatora projektu o przebiegu mobilności

PO ZAKOŃCZENIU MOBILNOŚCI:

 • Złożenie raport online z systemu Mobility Tool
 • Złożenie raportu wewnętrznego w formie pisemne i ustnej (podczas rady pedagogicznej)
 • Złożenie dokumentacji do koordynatora projektu
 • Wypełnienie wewnętrznej ankiety ewaluacyjnej
 • Napisanie testu sprawdzającego (w przypadku kursów językowych)
 • Realizacja działań upowszechniających, w tym dzielenie sia nabytymi umiejętnościami