Regulamin użytkowania szafek szkolnych

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza

w Olsztynie

 

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z szafek szkolnych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów I LO w Olsztynie.
 2. Szafki zakupione z funduszu Rady Rodziców przekazywane są protokołem zdawczo-odbiorczym na własność szkoły. Szafki szkolne są własnością szkoły w ilości wg spisu inwentarzowego.
 3. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.
 4. Na każdej szafce  znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego ucznia.
 5. Każda szafka posiada dwa klucze do użytku uczniów.
 6. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
 7. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości  w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.
 9. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest w księgowości.
 10. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji.

§ 2.Obowiązki szkoły

 1. Szkoła zapewnia przydział szafki , konserwację i naprawę szafek.
 2. Wychowawca klas tworzą listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek i przekazują ją do 15 września do księgowości szkoły.

 

§ 3. Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek.

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie  i poszanowanie.
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
 5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów  tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 6. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 7. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.
 9. Uczeń nie może zamieniać szafki z innymi użytkownikami szafek.
 10. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić   do sekretariatu  lub do konserwatora.
 11. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt.

 

§ 4. Klucze i zasady ich użytkowania

 1. Każdy zamek posiada dwa klucze oryginalne: jeden do użytku uczniów jeden zapasowy pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.
 2. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szafki.
 3. Uczeń otrzymuje klucz oryginalny z wypisanym numerem szafki  po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów .
 4. Uczeń zwraca klucz oryginalny z wypisanym numerem szafki, po jej opróżnieniu, przed zakończeniem roku szkolnego na ręce wychowawcy.
 5. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki  w nowym roku szkolnym.
 6. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza oryginalnego najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
 7. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz oryginalny z wypisanym numerem szafki przed odebraniem dokumentów.
 8. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.
 9. Zabrania się dorabiania klucza we  własnym zakresie, oraz próbować otwierać swoim kluczem innych szafek. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń będzie obciążony kosztem wymiany wkładki.
 10. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

 

§ 5.Zasady opłat

 1. Każdy użytkownik otrzymuje w użytkowanie szafkę po wniesieniu kaucji w wysokości 100,00 PLN.
 2. Wpłaty kaucji dokonuje się na konto Rady Rodziców(dostępne na stronie internetowej szkoły)   przelewem lub gotówką w księgowości szkoły.
 3. Wpłaconą kaucję  każdy użytkownik ma zwracaną po zakończeniu nauki w szkole, po wcześniejszym zwrocie klucza. Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szafki.
 4. W przypadku kiedy w I LO  uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny nie zmienia się kwota kaucji za  szafkę.
 5. W przypadku krótszego okresu nauki w szkole niż przewidziany możliwy jest zwrot całej kaucji (np. zmiana szkoły) jeżeli nie wystąpiły okoliczności zmniejszające tę kwotę.
 6. W przypadku zakończenia całego cyklu nauki przez ucznia, uczeń otrzymuje zwrot kwoty wpłaconej kaucji za  szafkę po oddaniu klucza na ręce wychowawcy lub pracownikowi administracyjnemu.
 7. Kaucja może zostać pomniejszona o koszt dorobienia klucza w przypadku zgubienia lub naprawy szafki  z winy użytkownika.

 

§ 6.Przypadki szczególne

 1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
 2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły. Dyrektor, Wychowawca lub Pedagog ma prawo sprawdzać stan szafki w obecności ucznia, w dowolnym czasie.
 3. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.
 4. W przypadku przeszukania przez policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób  rozliczania się miedzy użytkownikami szafki. Dla Szkoły użytkownikiem jest ta osoba (osoby), której/ którym przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze szkołą.
 6. W przypadku zakończenia całego cyklu nauki przez ucznia, uczeń otrzymuje zwrot kwoty wpłaconej kaucji pomniejszonej o 10,00 PLN za każdy rok użytkowania szafki po oddaniu klucza na ręce wychowawcy lub pracownikowi administracyjnemu.

 

§ 7.Postanowienia końcowe

 1. Z Regulaminem zapoznają się Rodzice i Uczniowie w każdym roku szkolnym.
 2. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez Dyrekcję Szkoły ,Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
 3. Wszyscy uczniowie Szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowieni niniejszego Regulaminu.
 4. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Dyrektor Szkoły ma prawo zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zawartość pozostawioną w szafkach szkolnych.
 7. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2014r. Dnia 22 września 2017r. wprowadzono zmiany aktualizacyjne w &5 pkt. 1, pkt. 6 oraz usunięto zapis w &5 pkt. 7