W OPRACIU O ZARZĄDZENIE NR 3 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 30 STYCZNIA 2024 ROKU PODAJĘ HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W I LO w OLSZTYNIE NA ROK 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do I LO wraz z dokumentami z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych.

(prosimy dostarczać dokumenty w koszulce)

od 20 maja 2024 r.

do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

2

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziału międzynarodowego i oddziału dwujęzycznego 

(prosimy dostarczać dokumenty w koszulce)

od 20 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00

3

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (do oddziału międzynarodowego i dwujęzycznego)  I termin[1] 6 czerwca 2024 r. o godz 10:00 Aula I LO

4

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. do 12 czerwca  2024 r. 

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 8 lipca 2024 r. do godz. 12.00

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 9 lipca 2024 r.

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 9 lipca 2024 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 10 lipca 2024 r. 

9

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO.

Jeżeli kandydat nie dostarczy oryginałów dokumentów w wymaganym terminie, zostanie skreślony z listy osób przyjetych do szkoły. 

od 21 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 lipca 2024 r. do godz. 10.00

11

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

16 lipca 2024 r. do godz. 14.30 

12

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowym. do 17 lipca 2024 r.

 

[1]    Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż 14 czerwca 2024 r.